máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Kế hoạch phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

Đăng lúc: Thứ ba - 24/09/2019 14:20 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH
Phát động Cuộc vận động
“Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”


     Thực hiện Đề án số 1172/ĐA-TLĐ ngày 22/7/2019 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phát động và triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”(CB, CC, VC); căn cứ Kế hoạch số 467/KH-CĐCT ngày 16/9/2019 của Công đoàn Công thương Việt Nam về thực hiện Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Công đoàn Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch ban hành kế hoạch phát động, triển khai thực hiện cụ thể  như sau.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
     Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CB,CC,VC trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CB,CC,VC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính Việt Nam, xây dựng Chính phủ “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.  
2. Yêu cầu.
     - Triển khai Cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, các tổ công đoàn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tạo động lực để CB,CC, VC tự giác thực hiện Cuộc vận động.  
     - Phát động và triển khai Cuộc vận động phải gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật, các phong trào, các Cuộc vận động đã được triển khai ở địa phương, đơn vị, tránh chồng chéo, lãng phí.
     - Coi trọng việc kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.
II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1. Tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động: “Năm không  trong CB,CC, VC nhà trường, gồm:
     - Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;
     - Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;
     - Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; 
     - Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;
     - Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.
2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CB, CC, VC trong thực thi công vụ, ý thức gắn bó với nhân dân.
     - Phát động Cuộc vận động sâu rộng trong Công đoàn nhà trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động, tạo sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của cả hệ thống chính trị.
     - Các tổ công đoàn căn cứ vào tình hình thực tiễn có các hình thức tổ chức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể gắn với nội dung, ý nghĩa của Cuộc vận động. Đồng thời phê phán chỉ ra các hành vi tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực thi công tác của CB,CC,VC.    
     - Xây dựng, lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp, hiện đại để đưa nội dung Cuộc vận động đến với đông đảo CB,CC,VC. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan thông tin, truyền thông trong việc giám sát, phát hiện và đấu tranh với các hành vi tiêu cực; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ động viên, khích lệ những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.
     - Hàng năm tổ chức chương trình Gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương với đại diện CB,CC,VC để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các vấn đề liên quan đồng thời tôn vinh, động viên CB,CC,VC tiêu biểu, xuất sắc.
3. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật
     - Vận động CB,CC,VC, trước hết là những người trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị… loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết trong việc xây dựng chính sách, pháp luật.
     - Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, nhất là các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, những quy định CB,CC,VC không được làm. Xây dựng quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản, tài chính trong nhà trường theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn ngừa tình trạng thất thoát, tham nhũng.
     - Tiếp tục hoàn thiện các văn bản chính sách pháp luật, thể chế quản lý để tiến tới xây dựng “hàng rào kỹ thuật pháp lý chặt chẽ”, chính sách tiền lương, thu nhập đảm bảo để cho mỗi CB,CC,VC “không thể, không dám, không cần” tiêu cực, tham nhũng khi thực thi công vụ.
     - Xây dựng tiêu chí và quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của HSSV và các đối tác đối với nhà trường, nhất là CB,CC,VC trực tiếp giải quyết công việc của HSSV và các đối tác; xây dựng chế tài và hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có tiêu cực hoặc có chỉ số hài lòng thấp. 
     - Công khai hóa, quy trình hóa, chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong nhà trường, thẩm quyền, trách nhiệm của CBCCVC để HSSV và các đối tác biết, giám sát, thực hiện.
4. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của CB,CC,VC
     - Vận động CBCCVC gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ quy định những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm.
     - Vận động CB,CC,VC thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Có trách nhiệm phát hiện, phản ảnh tới người có thẩm quyền về hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hoá trong nhà trường, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.
     - Vận động CB,CC,VC không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất của người CB,CC,VC; gương mẫu trong sinh hoạt, có lối sống giản dị, tiết kiệm; không xúi giục, tham gia, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực. 
5. Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.
     - Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, thông qua đó góp phần giám sát, phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa và đẩy lùi các hành vi tiêu cực.
     - Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; có trách nhiệm cao, thân ái đoàn kết, xây dựng và phát huy tình đồng chí, đồng nghiệp để chia sẻ khó khăn, phát hiện và uốn nắn khuyết điểm cho nhau, để cùng nhau tiến bộ, vì lợi ích chung.
     - Mỗi CB,CC,VC có bản cam kết với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn thực hiện “Nói không với tiêu cực” theo các nội dung của Cuộc vận động.
     - Nêu cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện “Nói không với tiêu cực”; kiên quyết đấu tranh, có cơ chế ngăn ngừa và hình thức xử lý người đứng đầu để xẩy ra tiêu cực theo quy định của pháp luật.
6. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động trong CB,CC,VC
     - Công đoàn nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động với hình thức và biện pháp hiệu quả gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, Cuộc vận động người CB,CC,VC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường.
     - Hàng năm các tổ Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phong trào, các cuộc vận động gắn với việc đánh giá, xếp loại CB,CC,VC. Trong quá trình triển khai thực hiện, gắn nội dung Cuộc vận động “CB,CC,VC nói không với tiêu cực” với các phong trào, các cuộc vận động đang được triển khai.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC
     - Các tổ công đoàn phối hợp với trưởng các đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, nhất là các tiêu chuẩn, nội dung đã cam kết. Hàng năm đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh nội dung Cuộc vận động cho phù hợp.
     - Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân; Giải quyết kịp thời đơn thư của người lao động theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
     - Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
     - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát thực thi công vụ của CB,CC,VC.
     - Động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những CB,CC,VC xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động để tạo sức lan tỏa.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Công đoàn trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch:
     - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ công đoàn, phối hợp với trang web nhà trường xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Cuộc vận động.
     - Triển khai thực hiện Cuộc vận động trong nhà trường, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ tuyên truyền viên trong Công đoàn trường về các vấn đề pháp luật có liên quan.
     - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động về Công đoàn Công thương Việt Nam.
2. Các tổ công đoàn:
     - Các tổ Công đoàn cơ sở căn cứ kế hoạch này, tùy điều kiện thực tế, đặc thù của đơn vị xây dựng kế hoạch phù hợp và tích cực phối hợp với các Khoa, phòng và Nhà trường tổ chức tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cam kết thực hiện các nội dung của Cuộc vận động.
     - Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với Ban thường vụ Công đoàn Trường để hướng dẫn, phối hợp. Định kỳ 3 tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động về Công đoàn Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch để kịp thời tổng hợp báo cáo cấp trên đúng quy định.  

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc