máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

Đăng lúc: Thứ ba - 15/11/2022 08:49 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023
 
         Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động -Thương Binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;
         Căn cứ Kế hoạch số 555/KH-SLĐTBXH  ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác học sinh, sinh viên;
         Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023,
Nhà trường xây dựng Kế hoạch hoạt động công tác học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 như sau:
I. NỘI DUNG
     1. Công tác tổ chức hoạt động giáo dục tuyên truyền cho học sinh, sinh viên
     a. Giáo dục chính trị tư tưởng: Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở học sinh, sinh viên (HSSV) chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế, ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập và rèn luyện; giáo dục về lý tưởng, tri thức pháp luật và bản lĩnh chính trị vững vàng;
     b. Giáo dục đạo đức, lối sống: lồng ghép giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, đạo đức nghề nghiệp; lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cộng đồng thông qua chương trình “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV”, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt Câu lạc bộ, tham quan, hoạt động tình nguyện;
     c. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật: Thường xuyên nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; sống, học tập và rèn luyện theo pháp luật; tuyên truyền và phổ biến cho HSSV thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid -19;
     d. Giáo dục thể chất: Thường xuyên tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và bồi dưỡng các kỹ năng sống trong chương trình hoạt động ngoại khóa;
     e. Tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của đảng viên là HSSV nhằm tạo động lực phấn đấu trong toàn thể HSSV.
     2. Công tác quản lý học sinh, sinh viên
     a. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định; chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho HSSV;
     b. Thống kê, tổng hợp, cập nhật dữ liệu, quản lý tốt hồ sơ của HSSV; giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV;
     c. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; phối hợp với các phòng, khoa, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường, tạo sân chơi lành mạnh để thu hút HSSV tham gia; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động do Khối các trường Cao đẳng và Trung cấp tỉnh Thái Nguyên phát động, Thành đoàn Thái Nguyên và Trung ương tổ chức; tạo điều kiện cho học sinh tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tham dự kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của học sinh, sinh viên; Tham mưu xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong từng học kỳ, năm học và toàn khóa; tham mưu xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy;
     d. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; ký kết Qui chế phối hợp về công tác chính trị, an ninh trật tự xã hội trong trường học;
     đ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV; Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên nhà trường và các cơ quan đơn vị ở địa phương để hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện;
     e. Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên ở nội trú; phối hợp với Tổ bảo vệ tăng cường quản lý HSSV nội trú; phối hợp với công an và chính quyền địa phương trong công tác quản lý HSSV ngoại trú;
     3. Tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV”; Tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Ban Giám hiệu nhà trường.
     4. Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với học sinh, sinh viên
     a. Tư vấn cho học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực, sức khỏe, kế hoạch giảng dạy của Nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19;
     b. Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường; tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên là người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ;
     c. Giáo dục kỹ năng mềm, kỹ năng sống cần thiết cho học sinh, sinh viên trong chương trình hoạt động ngoại khóa của từng năm học;
     d. Phối hợp với trung tâm tuyển sinh và tư vấn giới thiệu việc làm cung cấp thông tin, tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV;
     đ. Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng người lao động nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn;
     e. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định: Tổ chức cho HSSV tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thân thể theo đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho HSSV; Tổ chức thực hiện tốt các quy định về vệ sinh tr­ường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trư­ờng, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp; phối hợp với Phòng Quản trị đời sống tổ chức thực hiện công tác khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Ban Giám hiệu nhà trường trực tiếp chỉ đạo về công tác HSSV năm học 2022-2023 đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19.
     2. Phòng Công tác HSSV là đầu mối chủ trì xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ công tác HSSV năm học 2022-2023 và báo cáo kết quả công tác HSSV với nhà trường và các bộ ngành có liên quan; phối hợp với các đơn vị công tác trong trường thực hiện tốt các nội dung công tác HSSV trong năm học.
     3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện công tác quản lý HSSV giáo dục ý thức, thái độ và động cơ học tập và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho HSSV.
     4. Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp tổ chức công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự trị an, kiểm soát học sinh ra vào cổng trường và chấp hành nội quy, quy chế của Nhà trường; phòng Quản trị - Đời sống thực hiện công tác y tế học đường, hàng ngày kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn; công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và trong các công tác liên quan theo quy định của nhà trường.
     5. Các phòng, khoa phối hợp quản lý, giáo dục HSSV, tư vấn học tập, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HSSV.
     6. Trung tâm tuyển sinh và tư vấn giới thiệu việc làm phối hợp tổ chức thu nhận hồ sơ nhập học, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.
     Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác HSSV năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch. Phòng Công tác học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc và hiệu quả./.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc