Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
Ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-CĐTMDL ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
QUY ĐỊNH
Về tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
(Ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-CĐTMDL ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch)

 
Tên tài liệu Download
Quy định về quản lý hoạt động khoa học Tải xuống
Mẫu 1a - Đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Trường Tải xuống
Mẫu 1b -Đăng ký biên soạn đề cương chi tiết môn học Tải xuống
Mẫu 1c -Đăng ký biên soạn giáo trình Tải xuống
Mẫu 2 - Phiếu đánh giá đề tài, nhiệm vụ KH Tải xuống
Mẫu 3 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung đề tài, nhiệm vụ KH (3) Tải xuống
Mẫu 4 - Phiếu đánh giá nghiệm thu Tải xuống
Mẫu 5a - Phiếu đề xuất tổ chức hội nghị trong nước Tải xuống
Mẫu 5b - Phiếu đề xuất tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Tải xuống
Mẫu 6a - Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước Tải xuống
Mẫu 6b - Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Tải xuống