BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU

 
Ảnh Thông tin
Ông: Nguyễn Đức Trung   
          Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Phụ trách trường
          Trình độ: Tiến sĩ
          Email: trungtmdl@gmail.com
Bà: Quách Thị Hà
          Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
          Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế
          Email: haqttmdl@gmail.com