Kế hoạch tổ chức "sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV" năm học 2019-2020

Kế hoạch tổ chức "sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV" năm học 2019-2020
Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 và Kế hoạch hoạt động công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020...

ctm.edu.vn