máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9 (khóa XI)

Đăng lúc: Thứ hai - 29/09/2014 20:33 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9 (khóa XI)
 
   Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 04/08/2014 của Thành ủy Thái Nguyên về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   - Giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng về các nội dung Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình hành động (kế hoạch) thực hiện Nghị quyết ở cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.
   - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ chín (khóa XI). Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc của các thế lực thù địch.
   - Các cấp ủy xác định nội dung phù hợp với từng đối tượng mà Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua để quán triệt cho cán bộ, đảng viên.
   - Tổ chức quán triệt, học tập phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe và thảo luận các nội dung Trung ương thông qua, kể cả thảo luận dự thảo chương trình hành động (kế hoạch) thực hiện của các cấp ủy đảng. Chú trọng tổ chức kiểm tra, giám sát kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện Nghị quyết.
 
II. NỘI DUNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
1. Nội dung học tập
   - Quán triệt Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
   - Phổ biến một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, như: Quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; định hướng chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (nội dung phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau).
2. Thời gian:
   Học tập Nghị quyết : 01 ngày, hoàn thành trong 9/2014.
3. Tài liệu:
   Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch này, xác định nội dung trọng tâm chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) phù hợp với chức năng nhiệm vụ của  mỗi đơn vị.
   Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết ở các chi bộ. Việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, có trọng điểm.
   Lãnh đạo và cấp ủy các đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp thời gian, phân công công việc để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị tham gia đầy đủ khi được triệu tập.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc