máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" (Năm học 2014 -2015)

Đăng lúc: Thứ hai - 06/10/2014 23:48 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH
Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV"
 Năm học 2014 -2015
 
     Thực hiện Công văn số 4015/BGDĐT-CTHSSV ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2014 – 2015. Nhà trường lập kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2014-2015  cho học sinh, sinh viên đang học tập tại trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các qui chế, qui định đào tạo, rèn luyện, công tác HSSV của Bộ Giáo dục - Đào tạo và nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015; nhiệm vụ của người học nhằm giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV và đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2014-2015  phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học tập và nộp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Giám hiệu Trường và Bộ Giáo dục - Đào tạo.
 
II. NỘI DUNG:
1. “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa dành cho HSSV mới nhập trường
TT Nội dung sinh hoạt Đơn vị 
phụ trách
Số tiết
1 Nội dung 1:
- Giới thiệu tổng quan về Trường
- Quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.
 - Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.
- Triển khai Kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 
 
Ban Giám hiệu
 
 
5
2 Nội dung 2 :
- Các quy chế hiện hành về đào tạo của Bộ GD và ĐT và cụ thể hóa các quy chế (Quy chế 25, 43, 14, 40…)
- Chương trình và kế hoạch đào tạo của nhà trường năm học 2014-2015.
 
 
Phòng Đào Tạo
 
 
 
5
 
 
3
Nội dung 3:
       Các nội dung về giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh.
 
 
Công an PA83
 
 
5
4 Nội dung 4:
- Triển khai Chương trình Công tác học sinh, sinh viên năm học 2014-2015  của Trường;
- Phổ biến Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú, Quy chế công tác HSSV ngoại trú và các quy định hiện hành liên quan đến HSSV của Bộ GDĐT và của Trường.
- Triển khai các quy định về miễn, giảm học phí, thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV.
- Tuyên truyền ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện.
- Tuyên truyền thực hiện tiểu đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học giai đoạn 2012-2015.
 
 
 
 
Phòng CTHSSV
 
 
 
 
 
 
 
 
5
5 Nội dung 5:
- Triển khai cuộc vận động: “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; các phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015  
 
 
 
Đoàn TN

 
 
 
 
3
6 Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV Phòng CTHSSV 2
7 - Học sinh, sinh viên thu hoạch (viết tay)
- Sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm
      GVCN 2
 
2. “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” giữa khóa dành cho HSSV CA8
TT Nội dung sinh hoạt Đơn vị 
phụ trách
Số tiết
1 Nội dung 1:
- Phổ biến thông tin kinh tế, xã hội của thế giới, của đất nước và địa phương trong thời gian qua.
- Quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.
- Triển khai Kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 
 
Ban Giám hiệu
 
3
 
 
2
Nội dung 2 :
- Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo của
Bộ GD và ĐT và các nội dung do Nhà trường quy định.
 - Chương trình và kế hoạch đào tạo của nhà trường năm học 2014-2015  
 
Phòng Đào Tạo
 
 
2
3 Nội dung 3:
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông HSSV tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; Vận động học sinh, sinh viên thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.
 
 
 
 
Phòng Cảnh sát giao thông
 
 
 
5
4 Nội dung 4:
        Triển khai các nội dung về giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lý tưởng các mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc.
 
Phòng Đào tạo
 
 
 
3
5 Nội dung 5:
- Triển khai cuộc vận động: “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; các phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015  
 
 
 
Đoàn TN

 
 
 
 
2
6 Nội dung 6:
      Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ Biển và hải đảo, ngày Đại dương thế giới. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
 
 
 
Mời báo cáo viên
 
 
5
7 Nội dung 4:
- Triển khai Chương trình Công tác học sinh, sinh viên năm học 2014-2015  của Trường;
- Triển khai các quy định về miễn, giảm học phí, thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV.
- Tuyên truyền ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện.
- Tuyên truyền thực hiện tiểu đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học giai đoạn 2012-2015.
 
Phòng CTHSSV
 
 
 
3
8 Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV Phòng CTHSSV 2
9 Học sinh, sinh viên thu hoạch (viết tay)       GVCN 2

3. “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cuối khóa dành cho HSSV CA7, CAN7, CAT8, TA50
TT Nội dung sinh hoạt Đơn vị 
phụ trách
Số tiết
1 Nội dung 1:
Triển khai các nội dung về giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lý tưởng các mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc.
 
 
Phòng Đào tạo
 
 
 
3
2 Nội dung 2:
- Hướng dẫn kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả;
- Tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV;
- Gặp gỡ, trao đổi với Doanh nghiệp
Trung tâm TS và tư vấn
việc làm
Mời báo cáo viên
 
2
3 Nội dung 3:
      Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ Biển và hải đảo, ngày Đại dương thế giới. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
 
 
 
Mời báo cáo viên
 
 
5
4 Nội dung 4:
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa (Trọng tâm học tập các bộ Luật Lao động, Công chức, Viên chức…)
 
Khoa Đại Cương
 
5
5 Nội dung 5:
- Hướng dẫn các kỹ năng nghề nghiệp tương ứng với nghề nghiệp của từng khoa.
- Phổ biến các qui định về thực tập tốt nghiệp, làm khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp đối với SV tốt nghiệp.
- Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.
 
 
Khoa Kế toán, QTKD, KSDL
 
 
5
6 Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV Phòng CTHSSV 3
7 Học sinh, sinh viên thu hoạch (viết tay)       GVCN 2
         

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h
   - Các lớp mới nhập học: Dự kiến từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014.
   - Các lớp CA8: Dự kiến từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014.
   - Các lớp CA7, CAN7, TA50: Dự kiến đầu học kỳ II năm học 2014-2015          (sẽ có lịch cụ thể sau)
2. Địa điểm: Hội trường lớn  (gần cổng trường)
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Phòng Công tác HSSV :
   - Lập kế hoạch và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”
   - Kiểm tra, đôn đốc việc học tập của học sinh, sinh viên.
   - Thực hiện báo cáo kết quả “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” với nhà trường và các bộ ngành có liên quan.
   - Lập dự trù kinh phí và chi theo dự trù được duyệt.
   - Tổ chức đánh giá kết quả đợt sinh hoạt kết hợp với đánh giá rèn luyện của HSSV.
2. Phòng Đào tạo:
   - Báo cáo nội dung được phân công theo lịch.
   - Căn cứ kết quả “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đề xuất nhà trường cấp giấy chứng nhận cho các HSSV hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2014-2015 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Phòng Tổ chức – Hành chính:
   - Công tác khánh tiết, chụp ảnh lưu niệm.
   - Chuẩn bị và trang trí hội trường:
“TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV
Năm học 2014 - 2015
Thái Nguyên, ngày …. tháng …. năm 2014
4. Phòng Quản trị:
   - Chuẩn bị Hội trường: loa đài, điện, bàn ghế trong Hội trường.
   - Công tác vệ sinh trong hội trường và xung quanh hội trường.
5. Các Khoa:
   - Phân công giảng viên giảng dạy các nội dung theo Kế hoạch.
6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
   - Báo cáo nội dung được phân công theo lịch học.
   - Mời báo cáo viên thực hiện nội dung được phân công.
V. TÀI LIỆU HỌC TẬP:
   - Các tài liệu phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TƯ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   - Hướng dẫn Chương trình công tác HSSV giai đoạn 2012 - 2016; hướng dẫn thực hiện công tác HSSV năm học 2014-2015  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   - Các tài liệu: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú, Quy chế công tác HSSV ngoại trú, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục giới tính, phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS...
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
   Các Phòng chức năng, khoa và báo cáo viên được phân công có trách nhiệm chuẩn bị nội dung theo kế hoạch và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc