máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

Đăng lúc: Thứ tư - 03/06/2015 21:28 - Người đăng bài viết: admin
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
GIAI ĐOẠN 2015-2017
 
I. Cơ sở pháp lý xây dựng đề án
- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục năm 2009;
- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012;
- Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
- Căn cứ Thông tư số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất các thông tư quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng;
- Căn cứ Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh;
- Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015 ngày 9 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quyết định số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.
II. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh :
1. Mục đích :
          - Giúp Nhà trường chủ động trong công tác tuyển sinh, phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phù hợp với quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Nâng cao chất lượng đầu vào phù hợp với ngành đào tạo, đặc điểm và mục tiêu đào tạo của trường.
          - Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất hiện có của Nhà trường.
          - Mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu và tạo thuận lợi cho người học.
2. Nguyên tắc :
          - Phương án tuyển sinh phải phù hợp với Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình đổi mới giáo dục đại học và các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo.
          - Phương án tuyển sinh được xây dựng trên cơ sở năng lực thực tế của Nhà trường, phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của Nhà trường.
          - Phương án tuyển sinh phải giúp cho công tác tuyển sinh của Nhà trường được thực hiện một cách công khai, minh bạch, khách quan và không để phát sinh tiêu cực.
III. Phương án tuyển sinh :
1. Phương thức tuyển sinh :
          Năm 2015 Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch lựa chọn phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:
          - Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì;
          - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông và đã tốt nghiệp THPT.
1.1. Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
a) Tiêu chí xét tuyển:
          Việc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được Nhà trường thực hiện trên cơ sở các tiêu chí như sau:
          - Tiêu chí 1: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
          - Tiêu chí 2: Ngưỡng điểm xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Tiêu chí 3: Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.
          Từ các tiêu chí xét tuyển trên, Nhà trường sẽ thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu.
b) Danh mục các ngành đào tạo, khối xét tuyển và môn xét tuyển:
         
STT Ngành đào tạo Khối xét tuyển Môn xét tuyển
1 Quản trị kinh doanh A Toán, Lý, Hóa
A1 Toán, Lý, Ngoại ngữ
D Toán, Văn, Ngoại ngữ
Khối mới Toán, Sử, Địa
2 Quản trị khách sạn A Toán, Lý, Hóa
A1 Toán, Lý, Ngoại ngữ
D Toán, Văn, Ngoại ngữ
Khối mới Toán, Sử, Địa
3 Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành A Toán, Lý, Hóa
A1 Toán, Lý, Ngoại ngữ
D Toán, Văn, Ngoại ngữ
Khối mới Toán, Sử, Địa
4 Kế toán A Toán, Lý, Hóa
A1 Toán, Lý, Ngoại ngữ
D Toán, Văn, Ngoại ngữ
Khối mới Toán, Sử, Địa
5 Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) C Văn, Sử, Địa
D Văn,Toán, Ngoại ngữ
Khối mới Văn, Ngoại ngữ, Sử
Khối mới Văn, Ngoại ngữ, Địa
         
c) Chỉ tiêu tuyển sinh: Dành 50% chỉ tiêu được xác định để xét tuyển.
d) Lịch tuyển sinh của trường :
          Theo lịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo ấn định.
đ) Phương thức đăng ký của thí sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh :
         Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   
1.2. Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.
a) Tiêu chí xét tuyển:
          - Các tiêu chí :
Theo phương thức tuyển sinh này, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch sẽ tổ chức xét tuyển dựa trên 03 tiêu chí như sau :
          + Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
          + Tiêu chí 2 : Điểm trung bình của 3 môn theo khối xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển trong 5 học kỳ ( học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 10, học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 ) đạt 5,5 trở lên.
          + Tiêu chí 3: Hạnh kiểm được xếp loại Khá trở lên ở tất cả các năm học lớp 10, 11 và 12.
          Chỉ những thí sinh đạt 3 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển
(điểm ưu tiên không được tính vào các tiêu chí trên).
          - Công thức xác định điểm xét tuyển:
          Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên
          Trong đó :
          Mi là điểm trung bình chung của môn xét tuyển
          Mj là điểm môn tham gia xét tuyển ở học kỳ j
          j=1,2,3,4,5 tương ứng với học kỳ 1, 2 lớp 10, học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
          Điểm (M1 + M2 + M3) = 16,5
          Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành.
          - Nguyên tắc xét tuyển : Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu.
b) Xác định thí sinh trúng tuyển
- Thí sinh trúng tuyển phải đạt sàn xét tuyển.
- Công thức xác định điểm trúng tuyển như sau:
            ĐXT  = ĐT  + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: Điểm xét tuyển
ĐT: Tổng điểm của 03 môn thuộc khối (tổ hợp) xét tuyển đạt ngưỡng điểm tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, từ 16,5 điểm trở lên.
ĐUT:  Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
         - Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu.
c) Danh mục các ngành đào tạo, khối xét tuyển và môn xét tuyển:
 
STT Ngành đào tạo Khối xét tuyển Môn xét tuyển
1 Quản trị kinh doanh A Toán, Lý, Hóa
A1 Toán, Lý, Ngoại ngữ
D Toán, Văn, Ngoại ngữ
Khối mới Toán, Sử, Địa
2 Quản trị khách sạn A Toán, Lý, Hóa
A1 Toán, Lý, Ngoại ngữ
D Toán, Văn, Ngoại ngữ
Khối mới Toán, Sử, Địa
3 Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành A Toán, Lý, Hóa
A1 Toán, Lý, Ngoại ngữ
D Toán, Văn, Ngoại ngữ
Khối mới Toán, Sử, Địa
4 Kế toán A Toán, Lý, Hóa
A1 Toán, Lý, Ngoại ngữ
D Toán, Văn, Ngoại ngữ
Khối mới Toán, Sử, Địa
5 Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) C Văn, Sử, Địa
D Văn,Toán, Ngoại ngữ
Khối mới Văn, Ngoại ngữ, Sử
Khối mới Văn, Ngoại ngữ, Địa
         
d) Chỉ tiêu xét tuyển
          Dành 50% chỉ tiêu được xác định để xét tuyển.
đ) Lịch tuyển sinh của trường:
          Nhà trường tổ chức các đợt xét tuyển, cụ thể như sau :
-  Nhận hồ sơ và xét tuyển đợt 1:
+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 24/7 đến ngày 24/8/2015.
+ Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: Từ ngày 24/8 đến ngày 29/8/2015.
- Nhận hồ sơ và xét tuyển đợt 2:
+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2015.
+ Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: Từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2015.
- Nhận hồ sơ và xét tuyển đợt 3:
+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 08/10 đến ngày 10/11/2015.
+ Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: Trước ngày 15/11/2015.
g) Phương thức đăng ký của thí sinh:
* Quy trình đăng ký xét tuyển :
   - Bước 1:
     Thí sinh nhận phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch) tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm của Trường hoặc download từ website của Trường (Website: www.ctm.edu.vn).
          Điền đầy đủ thông tin trong phiếu đăng ký xét tuyển.
   - Bước 2:
     Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm của Trường, được vào sổ đăng ký căn cứ theo con dấu bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp. Hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển;
+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu có);
+ Bản sao công chứng học bạ THPT.
+ Hai phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh hoặc người nhận
   - Bước 3:
     Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chí đã nêu trên. Ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.
   - Bước 4:
     Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.
* Thời gian thu nhận hồ sơ: theo lịch tuyển sinh của Nhà trường đã nêu ở trên
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Trung tâm tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm – Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
Địa chỉ: Số 478, đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.842646
h) Chính sách ưu tiên và lệ phí tuyển sinh:
     Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh:
a) Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành:
- Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của trường:
     Hiện tại, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đang đào tạo 5 ngành ở trình độ Cao đẳng là : Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành,  Kế toán và Việt Nam học. Đối với các ngành đào tạo trên, để có thể tiếp thu tốt kiến thức và từ đó đáp ứng được chuẩn đầu ra cho bậc học này, người học cần phải có được nền tảng tư duy lôgic, năng lực tự nghiên cứu, năng lực diễn đạt bằng ngôn ngữ và những hiểu biết xã hội nhất định. Những năng lực trên sẽ được hình thành ngay từ quá trình học tập ở bậc THPT, đặc biệt từ việc học tập những môn học như: Toán, Lý, Hóa, Văn, Ngoại ngữ, Sử, Địa. Do vậy, việc lựa chọn kết quả học tập ở bậc THPT của các môn học trên tương ứng với các khối A,A1,C,D làm căn cứ để xét tuyển vào Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch là hoàn toàn phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của Trường.
- Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành:
     Phương thức xét tuyển của Trường được xây dựng dựa trên việc xét kết quả học tập theo quá trình học và theo nhóm các môn học. Điều này là hoàn toàn phù hợp với tính phân luồng, định hướng nghề nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
b) Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển sinh đề xuất
- Tuyển sinh theo phương thức mới được thực hiện dựa trên kết quả học tập của cả quá trình học tập ở bậc THPT chứ không chỉ dựa vào kết quả một kì thi tuyển sinh. Với việc lựa chọn thí sinh trên cơ sở đánh giá cả quá trình học sẽgiúp cho Nhà trường tuyển sinh được những thí sinh có chất lượng tốt hơn, phù hợp hơn với đặc thù các ngành đào tạo của Trường.
- Phương thức tuyển sinh mới tạo ra sự công bằng, khách quan cho tất cả các thí sinh, hạn chế được sự may rủi trong các kì thi tuyển sinh.
c) Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, học sinh khi trường triển khai phương án tuyển sinh
- Nhà trường sẽ thu hút được nhiều thí sinh tham gia xét tuyển do sự phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học của thế giới. Đó là lấy kết quả học tập ở bậc THPT làm cơ sở để xét đầu vào các trường đại học, cao đẳng.
- Phương thức tuyển sinh của nhà trường sẽ được xã hội và dư luận hưởng ứng vì nó đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của đông đảo các thí sinh và gia đình, tiết kiệm được chi phí cho các gia đình và xã hội.  
- Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu tâm huyết và hệ thống cơ sở vật chất khá đầy đủ để thực hiện phương thức tuyển sinh mới.
Tuy nhiên, khi triển khai phương thức tuyển sinh mới, Nhà trường và các thí sinh cũng sẽ đối diện với một số khó khăn như :
- Tồn tại một số lượng hồ sơ ảo gây nhiều khó khăn cho công tác xét tuyển.
- Bước đầu các thí sinh và gia đình sẽ có nhiều bỡ ngỡ, chưa quen hoặc chưa hiểu hết được những lợi ích mang lại từ việc thay đổi phương thức tuyển sinh mới.
d) Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh và các giải pháp chống tiêu cực
- Khi tổ chức xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập của 3 năm học THPT có thể xảy ra tình trạng gian lận về học bạ THPT.
- Có thể xuất hiện các hiện tượng gây phiền hà, nhũng nhiễu thí sinh.
- Thiếu minh bạch trong quá trình xét tuyển.
    Để khắc phục những hiện tượng trên, Nhà trường sẽ sử dụng các biện pháp:
-Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong địa bàn tuyển sinh của trường.
- Kiểm tra chặt chẽ bản chính học bạ THPT.
- Công khai rộng rãi Quy chế tuyển sinh của Nhà trường để mọi người biết cùng tham gia giám sát quá trình tuyển sinh của Nhà trường.
- Xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy chế tuyển sinh của trường và có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với những trường hợp phát hiện các hiện tượng tiêu cực.
3. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh:
a) Điều kiện về con người:
   Tổng số cán bộ giảng viên của Trường là 151 người, số giảng viên cơ hữu hiện có 112 người.
     - Xét dưới góc độ chuyên môn:
100% giảng viên cơ hữu có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trong đó:
+ Trình độ chuyên môn sau Đại học: 62 người (tỷ lệ 55.36%)
+ Trình độ chuyên môn Đại học: 50 người (tỷ lệ 44.64%)
     - Xét dưới góc độ năng lực sư phạm:
+ Số giảng viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc: 3 người
+ Số giảng viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 50 người
+ Số giảng viên đã được bồi dưỡng và có chứng chỉ sư phạm bậc 2: 112 người (đạt tỷ lệ 100%)
+ Số giảng viên có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học theo chuẩn quy định: 112 người (đạt tỷ lệ 100%)
b) Cơ sở vật chất:
- Tổng diện tích đất của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch hiện nay là 40.589,7 m2, được bố trí thành các hạng mục phục vụ cho giảng dạy – học tập, làm việc, phục vụ người học, khu vực cây xanh, cảnh quan, sân bãi.
- Các hạng mục phục vụ cho hoạt động giảng dạy – học tập bao gồm các khu giảng đường, hội trường, thư viện, phòng học máy tính, phòng học Ngoại ngữ, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành với 52 phòng có tổng diện tích là7.896 m2
- Các hạng mục phục vụ cho cán bộ - giảng viên, người học và các sinh hoạt ngoại khóa bao gồm khu nhà làm việc, ký túc xá, nhà ăn, nhà để xe, sân bãi thể thao có diện tích là 10.576 m2
- Ngoài ra, để phục vụ cho hoạt động đào tạo, Nhà trường còn có hệ thống các trang thiết bị được đầu tư một cách đồng bộ và hiện đại.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Nội dung công việc cần thực hiện trong quy trình tuyển sinh:
1.1. Công tác chuẩn bị:
a) Ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh:
     Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.
     Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ công tác tuyển sinh của trường.
     Hội đồng tuyển sinh có các ban giúp việc: Ban thư ký, Ban cơ sở vật chất, Ban xét tuyển.
b) Công bố công khai phương án tuyển sinh của Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng:
     Thông tin tuyển sinh của trường bao gồm: Tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, khối xét tuyển, môn xét tuyển, thời gian xét tuyển, vùng xét tuyển và các thông tin liên quan khác sẽ được công bố công khai trên báo Nhân dân, báo Thái Nguyên, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên và trang Website của trường.
c) Ban hành các bộ tài liệu phục vụ cho công tác tuyển sinh:
     Bộ tài liệu phục vụ cho công tác tuyển sinh bao gồm : các văn bản, hướng dẫn về công tác tuyển sinh, mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển, các loại biên bản được Nhà trường biên tập và ban hành đầy đủ.
d) Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác tuyển sinh:
     Chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, văn phòng phẩm... phục vụ cho công tác tuyển sinh.
1.2. Tổ chức xét tuyển:
Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc HĐTS thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến công tác xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
 a) Thành phần của HĐTS:
          Chủ tịch:  Hiệu trưởng
          Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng
          Ủy viên thường trực : Trưởng phòng Đào tạo
          Các ủy viên: Một số Trưởng/Phó phòng, khoa, Giám đốc trung tâm.
 b) Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS trường:
          - HĐTS thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận
          - HĐTS có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện các khâu:
          + Tổ chức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
          + Tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT theo đề án tuyển sinh riêng của trường.
          + Thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và quy định của nhà trường về xét tuyển.
          + Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh, lệ phí xét tuyển.
          + Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định.
          + Truyền dữ liệu tuyển sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định, báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS:
          - Ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho HĐTS trường.
          - Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.
          - Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh.
          - Báo cáo kịp thời với Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản về công tác tuyển sinh của trường.
2. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công tác tuyển sinh:
- Khi bước vào năm tuyển sinh, Nhà trường ban hành quyết định thành lập Tổ thanh tra tuyển sinh hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và độc lập hoàn toàn với Hội đồng tuyển sinh. Tổ thanh tra gồm những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra tuyển sinh.
- Tổ thanh tra tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định.
3. Công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan
Các vấn đề phát sinh liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác tuyển sinh sẽ được Nhà trường tiếp nhận, xem xét và sử lý, với các yêu cầu như sau :
     - Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về các hiện tượng tiêu cực trong công tác tuyển sinh:
+ Hội đồng tuyển sinh của trường
+ Tổ thanh tra công tác tuyển sinh
+ Hòm thư góp ý của Nhà trường.
     - Trách nhiệm của người tố cáo các hiện tượng tiêu cực là phải có bằng chứng cụ thể và được xác minh về tính chính xác.
     - Các cá nhân và tổ chức tiếp nhận thông tin tố cáo phải bảo vệ nguyên trạng bằng chứng và xác minh tính chân thực của bằng chứng, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và báo cáo với HĐTS, Hiệu trưởng để có biện pháp xử lí thích hợp. 
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh
     Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Sự phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành địa phương trong các khâu của công tác tuyển sinh
     Trong quá trình tổ chức công tác tuyển sinh, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã, đang và sẽ nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ các ban, ngành, địa phương, cụ thể như sau :
- Nhà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương
- Nhà trường cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía chính quyền địa phương ( các Sở, ban, ngành, Đài phát thanh – truyền hình ), đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực từ phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.
- Nhà trường nhận được sự ủng hộ từ phía các trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận trong việc tuyên truyền, quảng bá thông tin tuyển sinh.
- Nhà trường đã phối hợp và nhận được sự quan tâm của các Hiệp hội ngành nghề ( đặc biệt là Hiệp hội du lịch Việt Nam ), các doanh nghiệp lớn trong việc bố trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
IV. Lộ trình và cam kết của trường:
1. Lộ trình:
     - Từ năm 2015 đến năm 2017:
Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch tổ chức tuyển sinh theo hai phương thức:
          + Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.
          + Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
    - Từ năm 2018 trở đi:
      Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm tuyển sinh của những năm trước, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch sẽ xây dựng lại phương thức tuyển sinh của trường phù hợp với điều kiện, ngành nghề và yêu cầu mới.
2. Cam kết của trường:
- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và không có tiêu cực.
- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời.
- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế.
- Hàng năm sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh, Nhà trường sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương.
Từ khóa:

giai đoạn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc