máy photocopy , cho thuê máy photocopy , bán máy photocopy , sửa máy photocopy , du lịch hàn quốc , áo đôi

Thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Đăng lúc: Thứ năm - 16/10/2014 04:58 - Người đăng bài viết: admin
HƯỚNG DẪN
Thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
 
   Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
   Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Thực hiện Công văn số 997-CV/TU ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Thành ủy Thái Nguyên về tiếp tục thực hiện quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
   Đảng ủy Trường hướng dẫn thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
   - Phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Nhà trường.
   - Kết hợp nêu gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xem đây là giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị Nhà trường.
2. Yêu cầu
   Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng, tính tự giác của từng cán bộ, đảng viên.
II. ĐỐI TƯỢNG NÊU GƯƠNG
   - Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị trong Trường.
   - Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu gồm:
   +  Đảng ủy viên, chi ủy chi bộ.
   + Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Trung tâm, Trưởng bộ môn trực thuộc.
   + Trưởng, phó các đoàn thể.
III. NỘI DUNG NÊU GƯƠNG
   Thực hiện theo các nội dung của Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cụ thể như sau:
1. Về tư tưởng chính trị
   - Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
   - Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
2. Về đạo đức, lối sống, tác phong
   - Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.
   - Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
   - Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, đơn vị công tác và nơi cư trú.
3. Về tự phê bình, phê bình
   - Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.
   - Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.
4. Về quan hệ với nhân dân
   - Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng.
   - Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
   - Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên.
5. Về trách nhiệm trong công tác
   - Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tuỵ với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác.
   - Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm.
   - Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc và chống các biểu hiện tiêu cực khác.
   - Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng.
6. Về ý thức tổ chức kỷ luật
   - Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, đơn vị.
   - Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị.
7. Về đoàn kết nội bộ
   - Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng, cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên trong đơn vị; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.
   - Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.
   - Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong cán bộ, học sinh, sinh viên.
IVQUY TRÌNH NÊU GƯƠNG
1.      Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW
   - Đảng ủy xây dựng hướng dẫn để cụ thể hóa Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt để áp dụng trong Nhà trường.
   - Cấp ủy chi bộ xây dựng chương trình hành động và tổ chức hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình về thực hiện quy định nêu gương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và báo cáo với chi ủy chi bộ quản lý mình để được góp ý, giúp đỡ và giám sát, tạo điều kiện thực hiện.
2. Theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra giám sát
   Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; chi ủy chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp để kiểm tra, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, giám sát việc thực hiện.
3. Đánh giá việc thực hiện nêu gương
* Thời điểm đánh giá:  Đánh giá việc thực hiện nêu gương gắn với tổng kết công tác xây dựng đảng hàng năm.
* Đối tượng đánh giá
   - Các chi bộ.
   - Cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đang sinh hoạt tại các chi bộ.
*  Nội dung, phương pháp đánh giá
   + Đối với tập thể: Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng thực hiện nêu gương và các ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên... để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện việc nêu gương.
   Đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nêu gương gồm các nội dung sau:
   - Xây dựng được chương trình hành động của chi bộ.
   - Tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ đăng ký nêu gương để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác.
   - Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện nêu gương.
   - Biểu dương những cá nhân điển hình và xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm (nếu có).
   + Đối với cá nhân:  Căn cứ vào kết quả tự kiểm điểm, xếp loại của cán bộ, đảng viên, kết hợp với quá trình theo dõi, kiểm tra; ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên trong chi bộ... để đánh giá đối với cá nhân.
Thực hiện theo các nội dung sau:
   - Ý thức đăng ký nêu gương để có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện.
   - Kết quả thực hiện nêu gương.
   - Ý thức tự kiểm điểm
4. Sử dụng kết quả đánh giá trách nhiệm nêu gương và chế độ báo cáo
   - Kết quả đánh giá trách nhiệm thực hiện nêu gương được sử dụng:
   + Là căn cứ để đánh giá, xếp loại chi bộ, cán bộ, đảng viên cuối năm.
   + Là căn cứ để lựa chọn biểu dương, khen thưởng những gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
   + Là căn cứ để kiểm điểm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương.
   - Định kỳ hằng năm, Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện với Thành ủy Thái Nguyên.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy: Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của các chi bộ, đoàn thể, các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt trong Trường. Tham mưu cho Đảng ủy xem xét khen thưởng, xử lý vi phạm tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.
2. Các chi bộ
   - Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Quy định số 101-QĐ/TW và hướng dẫn của Đảng ủy Trường về thực hiện nêu gương và đánh giá chất lượng thực hiện nêu gương của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
   - Xây dựng chương trình hành động thực hiện trách nhiêm nêu gương và hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác, Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết phân loại đảng viên hàng năm gắn với việc thực hiện quy định về nêu gương.
   Các Chi bộ triển khai thực hiện và hoàn thành chậm nhất 10/11/2014
3. Đối với cán bộ, đảng viên
   - Đăng ký nêu gương để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác, gửi chi bộ lưu giữ để theo dõi, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ thực hiện. (đối với các đ/c thuộc diện Thành ủy quản lý kế hoạch này gửi về Thành ủy TN).
   - Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, kịp thời phản ánh cho Đảng ủy (Văn phòng Đảng ủy).
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc